علم و دامپروری

معاینه بالینی ورم پستان های حاد

ورم پستانهای فوق حاد (peracute  ) و حاد ( Acute ) در بیشتر موارددر هفته های اول بعد از زایمان مشاهده می شود . اگرچه در مواردی از این عارضه در دوران شیرواری نیز اتفاق می افتد . در بیشتر موارد ورم پستان فوق حاد از عفونتهای کلی فرمی یا استافیلوکوکی به وقوع می پیوندد . به طور مشابه در ورم پستان حاد ارگانیسم های محیطی نظیر کلی فرمها (برای مثال E.coli)  یا Streptococcus Uberris  غالباً درگیر این عارضه می شوند . عفونت در این حالت وارد کارتیه پستانی و پستان در فاصله بین شیردوشی ها می شود . بیماری حاد ممکن است به طور اتفاقی به وسیله ارگانیسم های مولد ورم پستان عفونی باعث نشود مثل Staphylococci که روی پوست یا پستان گاوهای آلوده برده شده و به هنگام شیردوشی به سایر گاوها انتقال پیدا می کند .

شاخص ترین علامت ورم پستان حاد کارتیه بزرگ شده سفت و سخت گرم و دردناک است . این وضعیت ممکن است قبل از هر گونه تغییرات در شیر قابل رویت باشد . در بعضی موارد ترشح سروزی قهوهای رنگ ممکن است روی سطح کارتیه و پستان آلوده مشاهده شود .

در قسمتی از پستان آلوده التهاب عمیق قرمز رنگ مخزن کارتیه و مخاط مجرای کارتیه پستانی دیده می شود . در این وضعیت ادم و خیز زیر پوستی مشخص و پوست در نوک کارتیه پستانی هجوم الدمی است . تغییرات این طبیعت پستانی می تواند به قانقاریای پستان منجر شود . کانون های زرد رنگ در پارانشیم پستان هنوز هم گرم و نرم است و کارتیه مبتلا به وسیله حلقه ای از گانگرن سیاه رنگ دایره وار احاطه شده است که با سرخی مخملکی شکل (Erythema ) در اطراف آن همراه است . این گاو به شدت مریض بوده و نهایتاً به علت توکسمی کشنده تلف می شود .

چنین مواردی را نباید با پستانی که کوفته شده و سائیدکی پیدا کرده اشتباه گرفت . در برخی حالات کارتیه جلو به طور مشخص بزرگ شده است . کارتیه طولی در وضعیت میانی انحراف پیدا کرده و تغییر رنگ و آبی شدن در بخش نیمه پایینی هر دو کارتیه مشاهده خواهد سد . هر چند گاو مورد نظر گوش به زنگ و هوشیار بوده و هیچگونه تغییرات مرئی در شیر مشاهده نمی شود و پوست گرم باقی می ماند .

گانگرن پیشرفه به پوست کارتیه مرطوب و سرد می انجامد .

اگر چه ورم پستان بیشتر به کارتیه عقبی محدود می شود ، اما تمام پستان آبی ، ادماتور و سرد به  هنگام تماس دست محسوس است . در مجاورت کارتیه مبتلا ور آمدن پوست و اکسودای قرمز رنگ به چشم می خورد . ترشح از پستان شرابی پر رنگ و مخلوط با گاز است . گاو وقتی 12 ساعت قبل دوشیده شده بود کاملاً نرمال بوده که نشانگر تهاجم ناگهانی بیماری است . در موارد ورم پستان گانگرنوز  غیر کشنده پوست روی پستان وقتی تمام کارتیه پستانی مبتلا چوست اندازی در یک پروسس خاص خاص خود می نماید که ممکن است یکی دو ماه به طول انجامد .