علم و دامپروری

مشکلات ناشی از آمیخته گری در گوسفندان ایران

هدف دامپرور از آمیخته گری      

1 . هدف پرورش گوسفند درایران(تولید گوشت) است  .

2 . گوشت گوسفند بالاترین مصرف رادارد (70-60%) .

3 . افزایش تولیدات گوسفند درچارچوب مراتع ایران مقدورنیست .

در نتیجه نیاز به اصلاح نژاد است که درایران نتایج اصلاح نژاد وجود ندارد یا جنبه عملی پیدا نکرده است در نتیجه دامپرور اقدام به آمیخته گری می کند . 

  انتخاب :    SELECTION

 عملی که به وسیله آن بهترین افراد گله به عنوان والد برگزیده شده تا به کمک آنها بهترین افراد نسل بعد را تولید کنند . پس مهمترین عملی که دامپرور می تواند به وسیله آن به تثبیت یا نفوذ صفات مطلوب درمیان گله بپردازد همین انتخاب  می باشد .

   آمیخته گری :    CROSS-BREEDING

  تلاقی بین دویا چند نژاد ، گونه وافراد غیرخویشاوند درداخل یک نژاد می باشد . از آمیخته گری دونژاد در نسل اول نتاج مطلوب بدست می آید ولی چون در نسلهای بعد مجزا شدن ژنها صورت می گیرد تغییراتی از نظر رنگ وصفات اقتصادی در ظاهر می شود .

TRMINAL - CROSS BREEDING

مشکلات ناشی از آمیخته گری

 در صفات کمی مشکلاتی همچون :

کاهش وزن دنبه ، کاهش میزان باروری ، افزایش سخت زایی ، تغییر در میزان شیرتولیدی درنتاج و کاهش نسبت بره زایی را می توان دید .

در صفات کیفی مشکلاتی همچون :

  تغییر در کیفیت لاشه ، تغییر در عادت پذیری نسبت به محیط و کاهش کیفیت پشم را مشاهده نمود .

با توجه به این مطالب می توان نتیجه گرفت که استفاده غیر اصولی از آمیخته گری مشکلاتی را که در بالا قید شد را خواهد داشت و باید طی یک برنامه اصولی این کار را پی گیری نمود .