X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

علم و دامپروری

پرورش جوجه گوشتی

مقدمه:

پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبود و این مراکز تولیدی کوچک هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد امروزه واحدهای مرغداری بسیار بزرگی وجوددارد که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت زیادی هستند در حال حاضر صنعت پرورش طیور به اندازه ای گسترش پیدا کرده که گاهی گله های طیور موجود در یک واحد به مرز یک میلیون قطعه می رسد سرعت صنعتی شدن پرورش طیور در نیمه قرن اخیر به حدی است که شاید در آینده نزدیک، دیگر مراکز کوچک تولیدی حتی در کشورهای در حال توسعه هم دیده نشود از سال 1930 تا به حال، تولید تخم مرغ سالیانه به ازای هر مرغ تقریبا دو برابر شده است. مرغهای امروزی نتیجه فعالیت و کوشش متخصصین ژنتیک با اصلاح نژاد، تغذیه و مدیریت هستند که اقتصادی بودن پرورش طیور راسبب شده اند.ا

 

مراحل انجام کار :

 

هنگام ورود جوجه مراقبتهای اولیه ضرورت دارد زیرا هیچ کاری مناسب تر از یک آغاز خوب نخواهد بود.ا

آب : جند ساعت قبل از ورود جوجه ها باید آبخوریها را پر از آب نمودد تا هنگام ورود جوجه از سردی آن کاسته شده و دارای دمای مناسب باشد.ا

آب شکر:اضافه نمودن شکر به میزان 8% به آب آشامیدنی طی 15 ساعت اول ورود جوجه ها باعث بهبود رشد خواهد شد. استفاده از آبخوری کله قندی: به نظر می رسد برای تامین آب در ساعات اولیه، استفاده از آبخوری کله قندی بهترین روش باشد به ازاء هر 100 قطعه جوجه 2 عدد آبخوری کله قندی مورد نیاز می باشد.ا

حرارت آب :حرارت آب در روزهای اولیه باید حدود 24 درجه سانتیگراد بوده و پس از آن کاهش داده شود زیر آب خنک باعث افزایش مصرف دان و کاهش تلفات خواهد شد.ا سه ساعت بعد از ورود جوجه ها دان در اختیار آنها گذارده شود بعداز آنکه جوجه ها بهمدت حدود 3 ساعت آب مصرف نمودند، دان آردی در داخل در پوشهای دانخوری ریخته شود برای جلوگیری از ریخت و پاش دان بهتر است سطح در تمام دانخوریها پایین باشد.ا

درجه حرارت سالن و تاثیر آن بر مصرف آب و دان جوجه های گوشتی بیش از 70 درصد بدن پرندگان گوشتی را آب تشکیل می د هد و پرنده برای حفظ این درصد آب بدن باید به مقدار کافی دسترسی به آب داشته باشد ولی در مواقعی که درجه حرارت محیط خیلی زیاد باشد میزان نیاز پرنده برای ثابت نگه داشتن درجه حرارت داخلی بدن بیش از این مقدار خواهد بود.ا

میزان شدت نور: میزان شدت نور به انداره ای باشد که جوجه های گوشتی فقط بتوانند حرکت نموده آ ب و دان مصرف نمایند تحرک باید به حداقل ممکن کاهش یابد میزان شدت نور در سطح جوجه ها باید حدود 5/0-35/0 فوت کندل در نظر گرفته شود.ا

تغذیه:  رشد سریع طیور نیاز پروتئینی آنها را افزایش میدهد و در زمانی که رشد کاهش می یابد احتیاجات پروتئینی آنها کاهش می یابد میزان پروتئین خوراک طیور به نوع طیور، سن و مرحله تولید آنها وابسته است. میزان غذای مصرفی روزانه طیور به انرژی غذا، مواد مغذی آن، سن، زون بدن، حرارت محیط و میزان تولید آنها بستگی دارد اضافه چربی در خوراک طیور، سبب افزایش انرژی غذا و در نتیجه کاهش مصرف روزانه آن می شود در صورتیکه نسبت انرژی به پروتئین در خوراک طیور در نظر گرفته نشود و نقداری چربی به غذا اضافه شود، میزان رشد طیور جوان بر اثر کاهش پروتئین مصرفی کاهش می یابد.ا

مواد تشکیل دهنده جیره طیور مختلف بسیار شبیه به یکدیگر بوده و فقط نسبت مواد تشکیل دهند آن برای هر گروه از آنها متفاوت است.ا
احتیاجات کلسیم جوجه ها نسبتا پایین (1درصد) است که باید با عناصر فسفر،‌ منگنز و روی نسبت مناسبی داشته باشد.ا

جیره کلی مواد غذایی طیور:

 

پرورش جوجه گوشتی

 

مقدمه:

پرورش طیور در مدتها قبل بصورت مجتع های کوچکی انجام می شد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت نبود و این مراکز تولیدی کوچک هنوز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد امروزه واحدهای مرغداری بسیار بزرگی وجوددارد که از جنبه اقتصادی دارای اهمیت زیادی هستند در حال حاضر صنعت پرورش طیور به اندازه ای گسترش پیدا کرده که گاهی گله های طیور موجود در یک واحد به مرز یک میلیون قطعه می رسد سرعت صنعتی شدن پرورش طیور در نیمه قرن اخیر به حدی است که شاید در آینده نزدیک، دیگر مراکز کوچک تولیدی حتی در کشورهای در حال توسعه هم دیده نشود از سال 1930 تا به حال، تولید تخم مرغ سالیانه به ازای هر مرغ تقریبا دو برابر شده است. مرغهای امروزی نتیجه فعالیت و کوشش متخصصین ژنتیک با اصلاح نژاد، تغذیه و مدیریت هستند که اقتصادی بودن پرورش طیور راسبب شده اند.ا

 

مراحل انجام کار :

 

هنگام ورود جوجه مراقبتهای اولیه ضرورت دارد زیرا هیچ کاری مناسب تر از یک آغاز خوب نخواهد بود.ا

آب : جند ساعت قبل از ورود جوجه ها باید آبخوریها را پر از آب نمودد تا هنگام ورود جوجه از سردی آن کاسته شده و دارای دمای مناسب باشد.ا

آب شکر:اضافه نمودن شکر به میزان 8% به آب آشامیدنی طی 15 ساعت اول ورود جوجه ها باعث بهبود رشد خواهد شد. استفاده از آبخوری کله قندی: به نظر می رسد برای تامین آب در ساعات اولیه، استفاده از آبخوری کله قندی بهترین روش باشد به ازاء هر 100 قطعه جوجه 2 عدد آبخوری کله قندی مورد نیاز می باشد.ا

حرارت آب :حرارت آب در روزهای اولیه باید حدود 24 درجه سانتیگراد بوده و پس از آن کاهش داده شود زیر آب خنک باعث افزایش مصرف دان و کاهش تلفات خواهد شد.ا سه ساعت بعد از ورود جوجه ها دان در اختیار آنها گذارده شود بعداز آنکه جوجه ها بهمدت حدود 3 ساعت آب مصرف نمودند، دان آردی در داخل در پوشهای دانخوری ریخته شود برای جلوگیری از ریخت و پاش دان بهتر است سطح در تمام دانخوریها پایین باشد.ا

درجه حرارت سالن و تاثیر آن بر مصرف آب و دان جوجه های گوشتی بیش از 70 درصد بدن پرندگان گوشتی را آب تشکیل می د هد و پرنده برای حفظ این درصد آب بدن باید به مقدار کافی دسترسی به آب داشته باشد ولی در مواقعی که درجه حرارت محیط خیلی زیاد باشد میزان نیاز پرنده برای ثابت نگه داشتن درجه حرارت داخلی بدن بیش از این مقدار خواهد بود.ا

میزان شدت نور: میزان شدت نور به انداره ای باشد که جوجه های گوشتی فقط بتوانند حرکت نموده آ ب و دان مصرف نمایند تحرک باید به حداقل ممکن کاهش یابد میزان شدت نور در سطح جوجه ها باید حدود 5/0-35/0 فوت کندل در نظر گرفته شود.ا

تغذیه:  رشد سریع طیور نیاز پروتئینی آنها را افزایش میدهد و در زمانی که رشد کاهش می یابد احتیاجات پروتئینی آنها کاهش می یابد میزان پروتئین خوراک طیور به نوع طیور، سن و مرحله تولید آنها وابسته است. میزان غذای مصرفی روزانه طیور به انرژی غذا، مواد مغذی آن، سن، زون بدن، حرارت محیط و میزان تولید آنها بستگی دارد اضافه چربی در خوراک طیور، سبب افزایش انرژی غذا و در نتیجه کاهش مصرف روزانه آن می شود در صورتیکه نسبت انرژی به پروتئین در خوراک طیور در نظر گرفته نشود و نقداری چربی به غذا اضافه شود، میزان رشد طیور جوان بر اثر کاهش پروتئین مصرفی کاهش می یابد.ا

مواد تشکیل دهنده جیره طیور مختلف بسیار شبیه به یکدیگر بوده و فقط نسبت مواد تشکیل دهند آن برای هر گروه از آنها متفاوت است.ا
احتیاجات کلسیم جوجه ها نسبتا پایین (1درصد) است که باید با عناصر فسفر،‌ منگنز و روی نسبت مناسبی داشته باشد.ا

جیره کلی مواد غذایی طیور:

 

پس دان جوجه های گوشتی روزه 20 تا 2 ماهه

پیش دان جوجه های گوشتی 0تا 20 روزگی

نوع مواد غذایی

 

مواد پروتئینی:

ا22%

ا22%

منشاء گیاهی: کنجاله، سویا، کنجاله کنجد، بادام زمینی، کنجاله تخم پنبه و دیگر دانه های روغنی

 

ا5%

ا10%

منشاء‌ حیوانی:‌ پودر ماهی،‌ پودر گوشت و غیره

 

 

 

غلات و مواد جنبی آن:ا

 

ا64%

ا58%

ذرت، ذرت خوشه ای، گندم،‌ برنج، برنج بدون سبوس و غیره

 

 

 

مواد معدنی:‌ا

 

ا3%

ا3%

سنگ آهک، پودر استخوان،‌ سنگ فسفات نمک و منگنز

 

 

 

ویتامین ها و مواد افزودنی:ا

 

ا6%

ا7%

ویتامین های سنتتیک، مکملهای ویتامینی، مخمرها، داروها، ملاس، پودر، پودر یونجه و پودر گیاهان دیگر

 

 

مهمترین بیماریهای طیور :

 

پیشگیری

نحوه درمان

انتقال بیماری

علائم بیماری

عامل بیماری

نام بیماری

ضدعفونی سالن و تست خونی جوجه های مشکوک

تجویز فورازولیدون

از طریق مدفوع وخوردن تخم مرغهای آلوده

اسهال سفید، کم اشتهایی، نامنظمی پرها و تنفس با زحمت

سالمونلاپلوروم

پلوروم

ریشه کنی طیور مبتلا در گله

تجویز تیفوئید

از طریق مدفوع و خرودن تخم مرغ های آلوده

بی نظمی پرها، فقدان اشتها و اسهال سبز رنگ

سالمونلاگالیناروم

تیفوئید

تزریق واکسن

سولفادیمتوکسین

از طریق دستگاه گوارش یا تنفس

تلفات زیاد و اسهال خاکستری رنگ

باکتری گرم منفی

 پاستورلمامولتوسیدا

وبای طیور

واکسیناسیون

دراوهای اکسی تتراسیکین و اریترومایسین و استرپتومایسین

آب آشامیدنی، با ترشحات عفوین هوای آلوده انسان

عطسه، ترشح از چشم، تورم سینوسها و ترشح از بینی

هموفیلوس پاراگیناروم

کریزای عفونی

شستشوی تمام وسایل و اتاقها با گاز فرم الدئید

آنتی بیوتیکها و نیتروفورانها

باکتریایی پوسته تخم مرغ و پنکه های تهویه

جوجه ها ظاهری ضعیف و اسهال آبکی دارند

آلودگی سالن

عفونت ناف

واکسیناسیون

-

آلودگی دان، انسان، پرندگان و حیوانات دیگر

ترشح بینی، تورم سینوسها و تنفس نامنظم

ویروسی

پرونشیت عفونی

 

 

 

ابزار مورد نیاز:ا

 

 

(آبخوری اولیه (برای جوجه های جوان که تقریبا کله قندی شکل می باشند
آبخوری ثانوی (برای جوجه های بزرگتر که 4 لیتری می باشد)
دانخوری اولیه (برای جوجه هایی که تازه متولد شده اند و معمولا کم عمق می باشند)
(دانخوری ثانوی (برای جوجه های بزگتر که میزان آن 1 گالن می باشدا
ترازروقپان (برای وزن کردن دانه های غذایی)ا
بخاری‌(برای گرم کردن سالن)
تهویه‌(برای سالم سازی محیط سالن)
تانکر (جهت ذخیره سوخت و آب)
هزینه های متفرقه (شامل دارو، سوخت و برق)

 

 

قیمت ابزار مورد نیاز:ا

 

قیمت تعداد کل به ریال

قیمت یک عدد به ریال

تعداد

نوع

 

 

ا40

آبخوری اولیه (برای جوجه)

 

 

-

آبخوری ثانوی (برای جوجه بزرگ 4 لیتری)

ا

 

-

دانخوری اولیه

 

 

-

دانخوری ثانوی

 

 

ا2

ترازروقپان

 

 

ا2

بخاری

 

 

ا3

تهویه

 

 

ا1

تانکر

 

 

 

هزینه های متفرقه

 

جمع کل : 

 

 

مواد اولیه مورد نیاز :ا

مواد پروتئینی: کنجاله، سویا و کنجاله تخم پنبه
مواد حیوانی: پودر ماهی و پودر گوشت
غلات: جو، سبوس، گندم، سبوس برنج و ذرت
مواد معدنی: پودر استخوان و نمک
ویتامین ها: یونجه، مکمل ویتامینی
جوجه

 

قیمت مواد مورد نیاز:ا

 

قیمت به ریال

واحد

نوع

 

ا2000 عدد

جوجه گوشتی

 

یک کیلو گرم

کنجاله سویا

 

یک کیلو گرم

کنجاله تخم پنبه

 

یک کیلو گرم

پودر ماهی

 

یک کیلو گرم

پودر گوشت

 

یک کیلو گرم

جو داخلی

 

یک کیلو گرم

سبوس گندم

 

یک کیلو گرم

دانه گندم

 

یک کیلو گرم

مکمل

 

یک کیلو گرم

ذرت

 

یک کیلو گرم

پودر استخوان

 

یک کیلو گرم

نمک

ا

یک کیلو گرم

یونجه

 

 

 

قیمت مصرف 2 ماهه ا2000 قطعه جوجه

قیمت به ریال

میزان مصرف 2 ماهه یک قطعه جوجه

نوع مواد غذایی

 

 

3.5 کیلو

پیش دان

 

 

3.5 کیلو

پس دان

 

 

یک قطعه

جوجه گوشتی

قیمت ابزار و لوازم مورد نیاز

جمع کل هزینه ها

 

 

میزان اشتغالزایی: 3 نفر
فضای مورد نیاز سالنی به ابعاد 20×11 متر مربع برای 2000 قطعه جوجه لازم است.ا
آموزش مورد نیاز 15 روز آموزش برای پرورش جوجه کافی است