علم و دامپروری

تعین جنسیت ژنتیکی در شتر مرغ

این روش با استفاده از DNA صورت می گیرد .که مراحل آن در زیر شرح داده می شود :

DNA مشخصه ژنتیک هر موجود زنده است که همه ویژگیهی آن را معین می سازد . هر یک از شتر مرغها DNA یا زنجیره نوکلئوتید خود را دارد که هرگز تغییر نمی یابد ، به این صورت که هر چند شتر مرغها ممکن است در ظاهر شبیه هم باشند اما حتی دو پرنده نیز دارای DNA یکسان نمی باشند . این نکته ، تشخیص از طریق DNA را در نزد پرورش دهندگان دارای اهمیتی فوق العاده می سازد . DNA در سلولهای روی ساختی که کرومزوم نامیده می شود قرار دارد . کرمزومهای جنسی دارای ژنهایی هستند که جنسیت را تعیین می نمایند .

جنس تمام پرندگان از جمله شتر مرغ به وسیله کرمزومهای جنسی معین می گردد . پرندگان نر دارای دو کرمزوم جنسی خاص خود هستند  که Z نامیده می شود . ( ZZ ) ماده ها دارای یک کرمزوم Z و یک کرمزوم W می باشند . (ZW ) هنگامی که پرنده نر اسپرم تولید می کند یک کرمزوم Z در اسپرم قرار می گیرد . اما نقش ماده در هنگام تولید تخم متفاوت است . اگر کرومزوم W در تخم قرار گیرد جنینی که به وجود می آید ( ZW ) ماده خواهد بود . در صورتی که تخم دارای کرمزوم Z باشد ، جنین ( ZZ) نر خواهد بود . در مورد شتر مرغها و تقریباً همه پرندگان بر عکس انسان ، کرمزومهای ماده تعین کننده جنس فرزندان می باشد .

 

 

چهار نوع متفاوت نوکلئوتید در DNA وجود دارد که عبارتند از آدنین ، تیمین ، گوانین و سیتوزین . آدنین همیشه با تیمین و گوانین همیشه با سیتوزین جفت می شود . این دو ترکیب رشته مضاعف مولکول DNA را تشکیل می دهند . تعین جنسیت از طریق دی ان آ در شتر مرغها فقط نیازمند یک قطره خون است که از آن یک نمونه DNA استخراج می شود . پس از طی چندین فرآیند شیمیایی ، یک بر چسب رادیو اکتیو ( به نام پروب 10 ) به زنجیره DNA چسبانده می شود . که به دنبال بندهای DNA در کرمزومهای جنسی گشته و به آن می چسبد . پروب نوع کرومزوم های جنسی ZZ یا ZW ( یعنی نر یا ماده بودن پرنده را تعیین می کند . یکی از بهترین جنبه های تعیین جنسیت از طریق DNA دقت بالای آن است ( 99 درصد) . با این وجود میزان دقت بستگی به جمع آوری و بر چسب زدن صحیح نمونه های خون دارد . تولید کنندگان می توانند نمونه های خون را از پرندگان در هر سنی حتی از جوجه های یک روزه گرفته و نتایج دقیق به دست آورند .  

 

 این مطلب در دسترس است در: 

  ص 9. ماهنامه صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان

ماهنامه کشاورزی

سال هفتم، شماره 41، بهمن و اسفند 1388