علم و دامپروری

تشخیص آبستنی در گاو با لمس از طریق رکتوم

با توجه به اینکه سود و ضرر یک دامداری به آبستنی دامهای آن دامداری مربوط می شود ، ما را بر آن داشت تا راههای تشخیص آبستنی را از طریق رکتوم که متداولترین راه تشخیص در جهان است را به طور مختصر اما مفید طی یک جدول توضیح دهیم .

معاینه از این راه نیاز به تخصص و تجربه دارد و با کار زیاد می توان در این کار مهارت کافی را کسب نمود . امید است که کمکی نموده باشیم .

 

مهمترین خصوصیات

 

حالت آبستنی

دستگاه تولید مثل بین رکتوم و لگن قرار دارد . دو شاخه رحم اندازه مساوی داشته و رشد قابل تشخیص بین شاخهای رحم وجود ندارد . موکوس مهبل رقیق و در طول فحلی آبکی است .

 

غیر آبستن (Open  )

یک شاخ رحم بزرگتر از شاخ دیگر است . غشاهای جنینی مثل پیراهن زیر آستین کت حس می شود . مهبل خشک و چسبناک است . موکوس غلیظ و اطراف عنق رحم وجود دارد . جسم زرد روی همان تخمدانی که 21 روز قبل اوولاسیون نموده ظاهر می شود . ( اشتباهاتی ممکن است اتفاق افتد البته اگر فحلی مشاهده نشود دومین اوولاسیون در همان طرف به وقوع می پیوندد . )

 

آبستنی یک ماه ( البته

پیشنهاد می شود

که در این دوره جنین

لمس نشود ، چون

باعث له شده قلب

جنین و تلف شدن آن

می شود )

شاخ آبستن بزرگ شده و بر آمده می گردد و در این حالت سفت شده و احساس ارتجاعی دارد . تشخیص دیواره دو جداره رحم و جفت slip membrane با چسبندگی ژلاتینی است  و ترشحات سفت و محکم از عنق رحم خارج می شود . حالت و شکل قلوه ای آمنیون که در نزدیکی قسمت دو شاخه شدن خارجی شاخ رحم است به طور یک طرفی تا جسم زرد مشخص می شود و از مشخصات این سن آبستنی محسوب می شود .

 

آبستنی دو ماهه

رحم انبساط یافته و بزرگ شده و به سمت شکم متمایل میگردد ، جنین روی کف دست یا انگشتان خمیده می جهد . شریان رحمی میانی روی شاخ آبستن بزرگتر از طرف دیگر ( غیر آبستن ) است . فریمیتوس در شریان رحمی میانی شاخ آبستن مشخص می گردد . slip membrane و بلاستوم های خیلی کوچک قابل لمس در دیواره رحم وجود دارند .

 

آبستنی 3 ماهه

فریمیتوس در شریان رحمی حس می شود . جنین و کارانکول قابل لمس هستند .

 

آبستنی 4 ماهه

عنق رحم که در روی لگن جای گرفته  حدود نهایی آن در قسمت قدامی و زیر حاشیه لگن می رسد ، جنین را ممکن است حس کرد و پس از احساس و لمس ، جنین به داخل رحم می گریزد و دور از دسترس قرار می گیرد .

 

آبستنی 5 ماهه

جنین ممکن است به پایین کشیده شده و دور از دسترس قرار گیرد . جنین در تهیگاه راست خوابیده ، بلاستوم ها مثل دکمه سر دست زیر آستین پیراهن فرو می روند و پاهای جنین را ممکن است حس کرد . غدد پستانی در تلیسه ها بزرگ می شوند .

 

آبستنی 6 ماهه

 

غدد پستانی بزرگ می شوند .

 

آبستنی 7 ماهه

 

جنین قابل لمس است .

 

آبستنی 8 ماهه

لبهای فرج متورم می شوند و برجستگی پیدا کرده و خاصیت ارتجاعی نشان می دهند .غدد پستانی خوش نما و براق و بزرگ و متورم می گردند و به نظر مومی و آماس دار

می شوند . ترشحات فرجی موکوئید مشاهده می شود

 

آبستنی 9 ماهه

لیگامانهای خارجی ورکی sacrosciatic نرم می شوند . نوک خاصره به سمت جلو جا به جا می شود و این به علت انبساط لیگامانهای خاجی خاصره ای sacroiliac است . دستها و پاها فرو رفته به نظر می رند ، قاعده دم بالا می آید ، توپی عنق رحم آب می شود . عنق رحم انبساط پیدا می کند .

 

بعد از 9 ماه

و قبل از زایمان