علم و دامپروری

ناهنجاریهای پا در بوقلمون های صنعتی