علم و دامپروری

رکورد در گله های طیور

این موارد  با ثبت اطلاعات مورد نیاز گله امکان پذیر می باشد .

رکوردگیری گله های گوشتی :

یکی از اقدامات بسیار مهم در پرورش طیور ثبت آمار و ارقام در کلیه مراحل پرورش می باشد .در پایان هر دوره رکوردهای بدست آمده را می توان با استانداردهای ارائه شده مقایسه نمود .  توصیه می شود که علاوه بر ثبت اطلاعات کلی یک نسخه از آن در هر آشیانه نصب گردد . بطور کلی اطلاعات مربوط به هر گله گوشتی می تواند شامل موارد زیرباشد :

تهویه  ، دما ، رطوبت نسبی  ، وسایل و تجهیزات مصرفی ، هزینه ها ،کود ، برنامه واکسیناسیون و دارو ، نورروشنائی ، برنامه خوراک (دان) ، وزن کشی(سرعت رشد)  ، مصرف دان  ، مصرف آب(نسبت مصرف آب به دان) ، تلفات و حذف .

جداول مورد نیاز برتای رکورد در گله می تواند به صورتهای زیر طرح شود :

جدول برسی عملکرد گله های گوشتی

1 – مصرف دان

قیمت کل

قیمت واحد

نوع

وزن

تاریخ

 

 

 

 

 

قیمت کل

وزن کل

2- تحویل به کشتار گاه

قیمت کل

قیمت واحد

وزن (کیلو گرم)

تعداد

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

3 – خلاصه عملکرد گله

 

حذف تلفات کل گله

 

وزن متوسط مرغ تحویلی

 

تعداد روزهای پرورش

 

غذای مصرف شده

 

ضریب تبدیل غذایی

 

تعداد در متر مربع

 

وزن در متر مربع

 

متوسط به ازاء کیلو گرم

 

شاخه تولید

 

4 – برسی اقتصادی گله

ریال

هزینه

ریال

در آمد

 

جوجه

 

فروش مرغ

 

دان

 

کود

 

دارو واکسن

 

سایر

 

پوشال

 

 

آب

 

 

برق

 

 

سوخت

 

 

کارگر

 

 

سایر

 

 

جمع هزینه

 

جمع در آمد

سود و زیان

ملاحظات

 

 

جدول ثبت آمار درگله های گوشتی

 

مؤسسه تحویل دهنده

تاریخ تحویل جوجه

مرغداری

کارخانه جوجه کشی

تعداد اولیه

آشیانه               ابعاد

 

ملاحظات

واکسن و دارو

وزن گرم

نوع دان

رطوبت درصد

درجه حرارت

تلفات و حذف

سن روز

تاریخ

 

 

 

 

مصرف

نوع دان

 

 

درصد

حذف

تلفات

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هفته اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هفته دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هفته سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هفته چهارم