علم و دامپروری

مختصری در مورد شتر مرغ

تاریخچه پرورش شترمرغ در جهان:

حیوانی واسط بین دام وطیوراست .  قدمت 20میلیون ساله دارد .گسترش آن ازاسپانیا تا چین می باشد . پرورش آن ازقرن 19درمارسی شروع شده است .اولین جوجه کشی در سال 1875در الجزایر صورت گرفته است . عمده کشورتولیدکننده شتر مرغ آفریقای جنوبی می باشد .

در ایران :

ازسال1377واردکشورشده است . تحمل30- درجه در اردبیل تا50+درجه در زابل رادارد .در ایران بیش از430واحدفعال داریم که روی هم بیش از28000 قطعه پرنده داریم . بجز استان کهگیلویه وبویراحمد درتمام استانهای کشور اقدام به پرورش شترمرغ نموده اند . استانهای تهران ، مرکزی ، اصفهان ، فارس ، خراسان رضوی ، همدان وسمنان بیشترین جمعیت پرورشی رادارند .

مشخصات شترمرغ :
ارتفاع شتر مرغ 220- 280  سانتیمتر و طول عمر40-50 سال است . تولید تخم درسال50 - 70 عدد و  متوسط تولیدجوجه 15- 30 قطعه در سال است . سن بلوغ درنر 24 ماهگی وتولیدمثل 30 ماهگی صورت می گیرد . درماده ها سن بلوغ 18 ماهگی وتولید مثل 24 ماهگی صورت می گیرد . دوره سترینگ 39روز و دوره هچرینگ 3 روز است .

محصولات حاصل ازشترمرغ :
پوست- چرم - پر -  گوشت -  تخم خوراکی – تخم نطفه دار – چربی –استخوان ومحصولات تزئینی ولوکس از پر ،چرم وپوسته تخم شترمرغ .  
تعیین نرخ درپرنده براساس تخم نطفه دارمی باشد . خرید جوجه ازسن 3 ماهگی مناسب می باشد .  پوست شترمرغ درمراکز عمل آوری داخل کشور به چرم تبدیل می گردد .
ازچربی شترمرغ دراروپا محصولات بهداشتی وآرایشی تهیه می گردد .

مهمترین بیماریهای شترمرغ :

انواع بیماریهای انگلی ،قارچی ،باکتریایی و ویروسی درپرنده های بالغ وجوجه ها از سراسر د نیا گزارش شده است ودرداخل کشور باتعدادی آز آنها تا بحال برخورد نموده ویا بسیاری از آنها گزارش نشده اند .

سیستم پرورش شترمرغ :
سه دسته باز ، نیمه باز وبسته می باشد .

منتظر مطالب بیشتر در این باره باشید.