X
تبلیغات
رایتل

علم و دامپروری

همی ِ سل Hemicell

همی سل یک محصول تخمیری باکتری باسیلوس لنتوس ( Bacillus Lentus) بوده که عامل فعال این محصول آنزیم بتا ماناناز است.  بعلاوه حاوی آنزیمهای دیگری چون آمیلاز ، بتا گلوکاناز ، گزیلاز، سلولاز و آلفا گلوکوزیداز می باشد. طی بررسیهای به عمل آمده این آنزیم در هیچ یک از محصولات مشابه در بازار ایران موجود نیست. همی سل یک محصول ثبت شده جهانی در اروپا و آمریکا بوده که توسط شرکت ChemGen در ایالات متحده تولید می شود .

اثرات بیولوژیکی

همی سل عملکرد رشد را در حیوانات تک معده ای از طریق موارد زیر افزایش می دهد :

تجزیه بتا مانان ، بهبود راندمان تغذیه ، کاهش استرس ، هضم و جذب مواد مغذی ، ترشح IGF-1 ، تغذیه بهتر ، کاهش واکنشهای سیستم ایمنی ، سلامتی بهتر حیوان ، کیفیت بهتر محصول تولید شده، افزایش رشد ، افزایش یکنواختی گله و کاهش تلفات .

اثرات ضد تغذیه ای بتا مانان عبارتست از :

- کاهش میزان جذب گلوکز

- کاهش ترشح انسولین                

- جلوگیری از تولید انسولین مشابه فاکتور رشد 

- کاهش ابقای ازت

- کاهش جذب آب توسط دستگاه گوارش و در نتیجه افزایش رطوبت بستر

- تحریک فعالیت ماکروفاژها که باعث ایجاد واکنشهای التهابی می شود .

وجود 2 %  بتا مانان در خوراک ، باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی و کاهش رشد به میزان بیش از 20 - 25  درصد می شود .  همی سل ، بتا مانان موجود در خوراک را تجزیه کرده و اثرات منفی آنرا در حیوان خنثی می کند . همچنین بیشترین تاثیر را در جیره های حاوی کنجاله سویا و کنجاله هسته خرما دارد .

مقادیر بتا مانان در مواد غذایی مختلف در جدول زیر آمده است :

ماده خوراکی

بتا مانان (درصد)

کنجاله هسته خرما

30-35

کنجاله کنجد

8/2-5/3

کنجاله سویا (44%)

5/1-8/1

کنجاله سویا (48%)

0/1-3/1

کنجاله آفتابگردان

57/0

کنجاله منداب

49/0

کنجاله تخم پنبه

36/0

جو

49/0

گندم

1/0

ذرت

09/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(جدول1- درصد بتا مانان موجود در اقلام غذایی)

  مزایای مصرف همی سل

1-  عملکرد در جوجه های گوشتی

نتایج آزمایشهای متعدد ، اثرات مفید همی سل را در عملکرد جوجه های گوشتی ثابت کرده است . شکل زیر نتایج یکی از آزمایشها را نشان می دهد.  جیره های با انرژی پایین و دارای همی سل , کارآیی جیره های با انرژی بالا را داشته ، علیرغم اینکه قیمت آن کمتر است .  لذا انرژی متابولیک جیره را 100 تا 150 کیلو کالری در هر کیلو گرم دان وقابلیت هضم  پروتئین جیره را به میزان 2 تا 5/2 درصد  افزایش می دهد . بنابراین استفاده از همی سل قیمت جیره را کاهش می دهد یا به عبارت دیگر با همی سل ارزانتر مرغداری می کنید.

شکل2- اثرات همی سل بر عملکرد جوجه های گوشتی، تفاوت جیره های انرژی پایین و انرژی بالا 143 کیلو کالری می باشد. ( تحقبق در انستیتو پارث آمریکا)

 

2- عملکرد تولید در مرغهای تخمگذار

اضافه کردن همی سل به جیره های کم انرژی باعث شده است که این گروه عملکرد بهتری نسبت به  جیره های پر انرژی بدون همی سل داشته باشند .(شکل 3)

(شکل 3)

بعلاوه بر اساس جدول ( 2 ) , جیره های حاوی همی سل از لحاظ اقتصادی سود خالص بیشتری را نسبت به همه جیره های مشابه داشته است .

جدول 2- بررسی عوامل اقتصادی در گروه های مختلف*

انرژی

بالا

بالا

پایین

پایین

همی سل

+

-

+

-

بهای دان مصرفی1

397/5

284/5

275/5

177/5

بهای تخم مرغ2

517/15

320/15

436/15

189/15

سود خالص3

120/10

036/10

161/10

012/10

1-       بهای کل دان مصرفی در هر گروه

2-       بهای تخم مرغهای دسته بندی شده بر اساس اندازه در هر گروه

     3-  اختلاف بهای تخم مرغ و دان مصرفی                                         *قیمتها بر حسب دلار

 

 

3-  اثرات همی سل و جایگزینی کنجاله سویا با پودر ماهی

جوجه های گوشتی تغذیه شده با سویا و همی سل مشابه جوجه های تغذیه شده با پودر ماهی بدون همی سل عمل کرده اند و گروهی که فقط سویا بدون همی سل مصرف کرده اند پایین ترین عملکرد را داشته اند ( دوره آزمایش سه هفته ).

(شکل 4)

4-همی سل و شدت بیماری

در آزمایشی جوجه های گوشتی با باکتریهای بیماریزا ی کلستریدیومی در حضور و عدم حضور همی سل و درمان خاص آلوده شدند. نتایج  جدول 3 نشان می دهد که در شرایط بدون درمان و بدون مصرف همی سل,  عفونت قادر است رشد را 21 % و ضریب تبدیل غذایی را 18 % افزایش دهد و تلفات بالایی را ایجاد کند. استفاده از همی سل به تنهایی توانست ضایعات ناشی از عفونت را در طیور بیمار کمتر کرده و  10 % در ضریب تبدیل غذایی و 14 % در رشد بهبود حاصل نماید .

 

جدول3- اثر همی سل بر افزایش عملکرد جوجه های گوشتی 8 تا 21 روزه که با کوکسیدیوز آلوده شده بودند.(مرکز تحقیقات طیور- جورجیا و USDA)

گروهها 

 

 

آلودگی عفونی

 

انجام درمان1

 

همی سل

مصرف غذا

ضریب تبدیل

رشد

تلفات

درصد

روز 8-21

روز 8-21

روز 8-21

     گروه اول

-

+

-

866/8 a

446/1c

540/0 a

صفر

گروه دوم

-

+

+

841/8 a

424/1 c

548/0 a

صفر

گروه سوم

+

-

-

155/8 b

704/1 a

429/0c

7/8

گروه چهارم

+

-

+

435/8ab

536/1b

490/0b

5/2

1-     درمان شامل استفاده از سالینومایسین (60 گرم در تن) و BMD (50 گرم در تن) است.

2-    میانگینها در داخل هر ستون که دارای حروف مشترک نیستند بطور معنی داری با هم فرق دارند (P<.05)

 

5- همی سل و یکنواختی گله

همی سل پراکندگی وزن بدن در گله را کاهش داده و باعث یکنواختی در گله می شود. پراکندگی در گله بصورت ضریب پراکندگی(CV) وزن بدن بیان می شود که  هر چه  کمتر باشد نشاندهنده یکنواختی بیشتر در گله است. اثرات همی سل در بهبود یکنواختی گله در گونه های مختلف بصورت زیر است :

جوجه گوشتی

15-17 درصد

بوقلمون

25-35 درصد

مرغ تخمگذار

5-21 درصد

اردک

12 درصد

 

 

جدول4 نتایج چندین مطالعه در ناحیه های مختلف عملکرد همی سل را نشان می دهد.  بطوریکه ملاحظه می شود همی سل باعث کاهش CV وزن بدن در جوجه گوشتی، اردکها و مرغهای تخمگذار می شود. افزایش یکنواختی تولید محصول، کیفیت لاشه و راندمان تولید جوجه های گوشتی و مرغهای تخمگذار را بهبود می بخشد .
 

جدول 4- خلاصه ای از اثرات همی سل روی یکنواختی وزن بدن گونه های مختلف طیور

 

سن ( روز)

کنترل

همی سل

درصد بهبود

جوجه گوشتی1

21

4/11

93/9

9/12

جوجه گوشتی2

49

4/13

3/11

7/15

جوجه گوشتی3

54

6/11

2/9

8/20

اردک4

42

1/14

3/12

9/12

مرغ تخمگذار5

40 (هفته)

69

82

13

نیمچه تخمگذار6

17 (هفته)

81

85

5

                      1-پترسون، خلاصه ای از 5 شرکت پرورش مرغ گوشتی، ایالات متحده،1993

      2- انستیتو پارث، 1998 3- پکن، چین، 2002 4-  پکن، چین، 1995 5- شرکت مرغ تخمگذار میدوست، ایالات متحده،2004  6 - شرکت خوراک دام ونگر، پنسیلوانیا، ایالات متحده ، 2003

 

ویژگیهای محصول 

1- فرمولاسیون

همی سل D : ذرات قهوه ای روشن     بتا ماناناز حداقل 140 میلیون واحد در کیلوگرم                        

همی سل L :  محلول قهوه ای تیره      بتا ماناناز حاقل 720 میلیون واحد در لیتر

۲- مقدار مصرف:

 

همی سل- D (گرم در تن)

همی سل- L یلی لیتر در تن)

جوجه گوشتی

500

110

مرغ تخمگذار

300-500

---

اردک (گوشتی و تخمگذار)

300-500

66-110

خوک

300-500

66-110

همی سل  D : 500 گرم همی سل را به هر تن غذای کامل اضافه کنید.

همی سل L : 110 میلی لیتر همی سل L را در یک لیتر آب رقیق کرده و پیش از پلت کردن در میکسر اسپری کنید .

۳- شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک نگهداری شود  .