X
تبلیغات
رایتل

علم و دامپروری

روشهای نمونه برداری از مواد خوراکی

نمونه برداری از دانه ها و غذاهای مخلوط

ازغذاهای کیسه شده 7-5 کیسه به طور تصاد فی انتخاب و ازنمونه بردارغلات ، سواک استفاده می کنیم و در صورت عدم وجود نمونه بردار می توانیم تصاد فی 2 مشت از هر کدام ازکیسه ها برداریم .

 نمونه برداری ازسیلوی غلات یا کامیونهای تریلی   15 -12 نقطه مختلف انجام می شود . نمونه ها رادر یک سطل ریخته و پس از تهیه مخلوط 1000-500 گرم برمیداریم و به آزمایشگاه برای آنالیز فرستاده می شوند .  

نمونه برداری ازعلف خشک

- استفاده از نمونه بردار مته ای :

نمونه برداری از علوفه توده شده  -خرد شده می بایست از کناره ها یا ایستادن دربالای علوفه ونمونه برداری با مته برقی و روفکردن مته 40-30 سانتی متر در بسته مکعبی انجام گیرد .  

 - نمونه برداری از بسته های مکعبی 15-12 بسته و درصورت عدم وجود با دست نمونه بر می داریم ، از علف خشک از 10 نقطه مختلف  نمونه ها را مخلوط کردهسپس آنها را خرد کرده  به قطعات 5-2.5 وپس از این مرحله 1000 نمونه  جهت آزمایشگاه بر می داریم .

 نمونه برداری از علوفه سیلوشده

* ازسیلوهای عمودی در تمام مدت تخلیه سیلو نمونه برداری می کنیم .

* از سیلوهای گودالی می توان از سطح باز روزانه 5-4 نمونه برداشت .

- اگر سیلو کپک زده راتغذیه نمی کنید آنرا خارج کنید. درسیلوی عمودی از ته 90-60 سانتیمتر را خارج می کنیم ودر سیلوی افقی 45-30 سانتی متر مانده به لبه ها ودیواره ها را نباید نمونه برداری کنیم  نمونه ها را درکیسه لاستیکی ریخته و فریزمی کنیم ، اضافه کردن نمونه های روز بعد و ریختن در یک سطل تمیز ، گرفتن نمونه مجدد و در نهایت ارسال به آزمایشگاه پس از این مراحل صورت می گیرد .

نمونه برداری در هنگام برداشت محصول

از مزایای  آن می توان به آسان بودن کار ودوم اینکه نتیجه تجزیه شیمیایی رامی توان هنگام تغذیه بکاربرد .

نمونه برداری ازعلف سبز تازه

این روش بستگی به هدف نمونه برداردارد چنانچه تعین درصد ماده خشک در نظر باشد لازم است نمونه تهیه شده به نحوی نگهداری شود که قبل از توزین رطوبت خود را از دست ندهد .  در داخل مزرعه نمونه برداری متناسب با وسعت مزرعه حداقل از 10 نقطه مختلف 0.25 متر مربع نمونه بر داشته می شود

 

نمونه برداری از علف سبز مرتع

برای نمونه برداری لازم است در هرمنطقه تیپ مرتع مشخص شود آنگاه در هر تیپ حداقل 10 نقطه مختلف نمونه برداری شود برای اینکارمی توان مرکزثقل مرتع رامشخص نموده برای خطوط مستقیم قطری بافواصل معین نسبت به مرکز حرکت نموده و قالب اندازی کرد . تراکم عناصری مثل آهن ، سدیم ، منگنز ،کبالت ، روی ، وبخصوص مس وروی در خاک بیشتر از علوفه است .

غلظت عناصری مثل پتاسیم ،کلسیم ، فسفر و مولیبدن ممکن است بین خاک وگیاه تفاوت زیادی نداشته باشد.

نمونه برداری از خرمن کاه غلات

برای نمونه برداری از خرمن کاه غلات شامل گندم ،جو و غیره ویا کاه حبوبات لازم می بایست از عمق 30 سانتیمتری از 20-10 نقطه مختلف با مشت نمونه برداری کرد وبعد آنها را در داخل یک تشت مخلوط نموده و یک نمونه کوچکتر برداشته می شود. در صورتی که مزارع جو وگندم توسط کمباین بر داشت شود چون کاه و کلش دا خل مزرعه ریخته می شود برای نمونه برداری می توان با پرتاب کوادرات بطور تصادفی در نقاط مختلف یک مزرعه حداقل از 15-10 نقطه اقدام به جمع آوری نمونه کرد ویا اینکه در داخل مزرعه به شکل XیاZ ویاS حرکت نموده ودر فواصل از پیش تعین شده بسته به وسعت مزرعه برای مثال هر 50 قدم از یک قطعه 0.25 متر مربع نمونه جهت ارسال به آزمایشگاه برداشته می شود.