علم و دامپروری

آنتی بیو تیک

آنتی بیوتیکهای غذایی :

آنتی بیوتیکهایی که اختصا صا در تغذیه دام مصر ف می شوندکه محصول ساخته شده همراه با یک غذای دیگر به عنوان ناقل مخلوط میشودوعلاوه برآنتی بیوتیک دارای مقدار ناچیزی مواد مغذی ومواد موثر دیگر می باشد سپس بصورت پیش مخلوط به بازار عرضه می شوند .

انواع آنتی بیوتیکهای متداول در فرمول غذایی طیور

باسی تراسین      Bacitracin

فلاوامایسین      Flavamyci

اوا پارسین  Aua prcin 

عمل آنتی بیو تیکهای غذایی

 (1) تسریع در رشد

 (2) افزایش استفاده از غذای خورده شده

  چگونگی اثر آنتی بیوتیکها

بر اثر عمل انتخابی روی باکتریهای روده است بدین ترتیب که از رشد میکروبهای موذی جلوگیری و سبب تحریک و رشد بعضی میکروبهای مفید روده می گردد .

تولید مواد لازم و مفید - ویتامینها - عوامل ناشناخته رشد  ( UGF  ) را انجام می دهند

آنتی بیوتیکها به وسیله تولید کنندگان با نام تجادی به ثبت رسیده و به بازار عرضه می شوند  و باید علاوه بر مفید بودن وقابل تحمل بودن برای حیوان وانسان زیان آورنباشند مصرف دز بالای آنتی بیوتیک (درمانی) بقایایی از آن در شیر و تخم مرغ دیده شده است  بدین ترتیب برای جلوگیری از کمترین ریسک

 1- بین زمان قطع آنتی بیوتیک تازمان کشتار دام مدت زمان مشخصی ( 15روز) باید رعایت شود .

2- آنتی بیوتیک باید تا سن مشخصی مصرف شود .

تاثیر آنتی بیوتیکهای غذایی

آنتی بیوتیکها درسه حوزه  1)فلور روده  2) جذب  3) متابولیسم آندروژن موثر واقع می شوند  .

آنتی بیوتیکها به هیچ وجه فلور روده را از بین نمی برند بلکه انواعی از میکروارگانیسمها راکم وبیش تاثیر قرار می دهند.

مثلا - باسی تراسین رشد باکتریهای گرم مثبت را متوقف می سازند

-  تترا سیکلین رشد باکتریهای گرم منفی- ریکتریاها- ویروسهای بزرگ را تحت تاثیر قرار می دهند .

تاثیرات کلی آنتی بیو تیکها

اصولا اثر آنتی بیو تیک روی اسید نوکلئیک سنتز پروتئین از طریق سموم آنزیمی غیر فعال کننده های ماتریکسی وآنتی متابولیتها انجام می شود .

آنتی بیو تیکها علاوه بر اینکه روی میکروبهای لوله گوارش موثرند بر بافتهای روده نیز موثرند بدین صورتکه

1)تشدید فعالییت برخی آنزیمهای هضم

2) کاهش تولید توکسین در روده

3)اثر بر ترشحات غدد داخلی

 4) افزایش ابقای ازت و بهره وری انرژی

 5)صرفه جوئی در مصرف ویتامینها و مواد معدنی

مصرف آنتی بیو تیکهای غذائی در تغذیه دامها :

عمدتا در تغذیه حیوانات در حال رشد به کار گرفته می شود افزایش وزن گوسالهو خوک پرواری 20-15% کیفیت لاشه مستقیما تحت تاثیر قرار نمی گیرد ، در صورت کمبود پروتئین در غذامقدار چربی لاشه اندکی نامناسب است درصورت کافی بودن پروتئین جیره مصرف آنتی بیو تیک در نسبت گوشت و چربی لاشه تغییری ایجاد نمی کند کاهش مصرف غذا به میزان 5% دز مصرف در غذاهای جانشین شونده شیر برای گوساله بره و خوکچه در غذای پرورشـــی نشخوار کنندگان جوان تا سن 16 هفتگی 4ــ 2 برابر بیشتر است .

موننسین و لاسالوسید :

این دو آنتی بیو تیک در طیور به عنوان کوکسیدیو استات ودر گاوهای گوشتی و گوسفند در بهبود تولید نیز موثرند

چند اثر کلی :

تغییر درنسبت اسیدهای چرب فرار شکمبه و تولید بیشتر اسید پروپیونیک و در افزایش وزن مطلوب کاهش تجزیه پروتئین در شکمبه وافزایش هضم نشاسته در قسمتهای بعد از شکمبه ولی موننسین بیشتر به عنوان مهار کننده نفخ مطرح می گردد مصرفشان در گاوهای شیرده مناسب نیست  ام برای گاوهای پرواری بهره وری غذا را افزایش می دهند .

نکات لازم به ذکر

توام کردن آنتی بیوتیکها دارای اثرات بیشتری است.

اگر یک آنتی بیوتیک برای یک یا چند سال مورد استفاده قرارگیرداثر خود را از دست می دهد.

در تغذیه آنتی بیوتیکهااولویت با آنهائیست که یا جذب نمیشود یا مقذار جذبشان ناچیز است.

در کشورهای عضو بازار مشترک اروپا مصرف آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف (تترا سیکلین) به عنوان آنتی بیوتیک غذائی غیر مجاز است.

تاثیر آنتی بیوتیکها نه تنهادر شرایط بالا بودن سطح بیماری بلکه در شرایط تغییر اصطبل و تا زمانی که فرایند سازگاری ادامه دارد نیز شدید خواهد بود.

غذاهای دارای مواد تسریع کننده رشد باید بر چسبی همراه داشته باشند که مشخص کننده نوع مواد ،دز مصرف و قابلیت نگهداری باشد.

باید دستور العمل تغذیه در رابطه با حداکثر سن حیوان و مدت زمان انتظار نیز ضمیمه شود تا کشاورزملزم به اجرا و پاسخگوی مسئولییت آن باشد.