علم و دامپروری

ضایعات کشتار گاهی در تغذیه طیور

مقدمه :

 پودر ضایعات طور از محصولات فرعی طی مراحل فراهم نمودن گوشت طور بدست می آید .

به علت اینکه در این ضایعات همواره از منشائ طور است ترکیب پروتئینی آن در مقایسه با پودر گوشت تغییرات کمتری دارد وبه طور حتم کلسیم وفسفر ان کمتر خواهد بود .

در مراحل فراوری افزودن پرها نیاز به حرارت بیشتر جهت هیدرولیز شدن پروتیئنهای کراتینی دارند وچون پروتئین پرها قابل هیدرولیز نیستند پخت بیشتر پروتئینهای دیگر پودر ضایعات سبب رنگ بسیار تیره تر محصول می شود .

چربیها ی غیر اشباع پودر ضایعات طور درمقایسه باپودر گوشت بسیار بیشتر می باشد

 

چنانچه مقدار چربی بشتراز 5/0%درمحصول نهایی باقی بماند باید آنرا بایک آنتی اکسیدان خوب تثبیت کرد.

 

بررسی اثر جایگزینی کامل و یا بخشی از پورماهی توسط پودر بقایای کشتار گاهی طیور بر عملکرد جوجه های گوشتی
 چکیده :

ü        با روش فاکتوریل 2*5 در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت.

ü      این عمل در جیره جوجه های گوشتی در آزمایشی 320 قطعه جوجه نر وماده گوشتی (به تعداد مساوی )آزمایشی با جایگزینی 0، 25، 50،  75، 100 درصد تنظیم شده بود

ü      انرژی و پروتئین در هر دوره یکسان بود و جایگزینی بر مبنای پروتئین خام صورت گرفت. در طول آزمایش آب وغذا به طور آزاد در اختیارجوجه ها قرا رگرفت در پایان دوره از هر تکرار

     یک جوجه انتخاب و کشتار درصد اجزا لاشه تعیین گردید.

ü      نتایج نشان دا د که استفاده از پودر بقایای کشتار گاهی طیور بر میانگین خورا ک مصرفی  همچنین ازنظر میانگین وزن جوجه ،میانگین خوراک مصرفی ، درصد سینه ،ارزیابی جیره ها ،بین تیمارهااختلاف دیده شد ولی از نظر میانگین ضریب تیدیل غذایی درصد ران ، درصد سینه و   درصد چربی حفره بطنی بین تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده نشد

ü      استفاده از 2 درصد پودر بقایای کشتار گاهی در کل جیره هزینه خوراک را کاهش و ضریب تبدیل غذایی را بهبود بخشید

 

مقدمه :

v     .پودر بقایای کشتارگاهی طیور بسته به کیفیت و مواد اولیه ای که برای تولید آنها بکار میرود حاوی 55 تا 60 درصد پروتئین خام می با شد .

v     .از نظر میزان لیزین ،تریپتوفان، لیزین ،کلسیم ،فسفر وکولین غنی می با شد.

    

v     .متیونین اسید آمینه محدود کننده آن می با شد.

v     .کییفیت پروتئین این ماده کمتر از پودر ماهی ولی با پروتئین پودر گوشت قابل مقایسه است .

    

v     .نتایج نلسون و همکاران در استفاده از این ترکیب در سطح 5درصد در جیره  جوجه های گوشتی

v     .نتایج بهار گاوا و اونیل در استفاده از پودر بقایای کشتار گاهی در سطح 10 در صد

v     .نتایج آکلیک

v     .    پژوهش دیگر که پودر بقایای کشتارگاهی در دو سطح 5و 10 درصد وارد جیره جوجه های                  گوشتی  گردید .   

v     .نتایج هاک و همکا ران

مواد و روشها :

 

         آزمایش از 320 قطعه جوجه گوشتی یک روزه استفاده شد

            این آزمایش با روش فاکتوریل 5×2 در قالب طرح آماری کاملا تصادفی بود که در آن پنج تیمار مورد آزمایش

         در دو جنس نر و ماده مورد بررسی قرار گرفت

         جیره های هر سه مرحله پرورش دارای انرژی و پروتئین یکسان بودند

         در پایان دوره (56 روزگی )یک جوجه از هر تکرار بطور تصادفی انتخاب و وزن زنده آن اندازه گیری شد،انگاه کشتار انجام گرفت

 

 

 

نتایج و بحث :

 

 

Ø      دردوره از نظر میانگین اضافه وزن و ضریب تبدیل بین دو جنس تفاوت معنی داری دیده نشد ولی میانگین خوراک مصرفی بین دو جنس اختلاف معنی داری وجود داشت

Ø      . اثر جنس و تیمارهای آزمایشی بر اجزاء لاشه قابل مصرف در 56 روزگی بدین شرح است

Ø      . بازدهی لاشه در دو جنس و تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری نداشتند از نظر درصد سینه و درصد ران و درصد چربی حفره بطنی بین دوجنس تفاوت معنی داری نیز مشاهده نشد

Ø      . از نظر درصد لاشه ،درصد سینه ،درصد چربی حفره بطنی بین تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده نشد

Ø      . ازنظر ارزیابی اقتصادی جیره ها بین دو جنس  وبین تیمارها تفاوت معنی داری دیده نشد ولی بدلیل پایین بودن ارزش اقتصادی و نیز ضریب تبدیل غذایی استفاده از پودر بقایای کشتارگاهی طیور که دارای آنتی اکسیدان مناسب باشد تا 2درصد کل جیده توصیه می گردد.