علم و دامپروری

تولک بردن اجباری و به تخم اوردن مجدد

• دلایل مرغداران برای تولک بردن اجباری • 1- پیش بینی افزایش قیمت تخم مرغ • 2- فقدان وجه نقد به علت کاهش قیمت تخم مرغ • 3- خالی بودن سالنهای تولید . شرایط تولک بردن اجباری • _اغاز تولک بردن • _استراحت دادن به گله _استراحت کوتاه مدت • -استراحت بلند مدت • _بازگرداندن گله به تولید انواع تولک بردن • _برنامه تولک بردن دو سیکلی • 2 _برنامه تولک بردن چند سیکلی • 3_سایر برنامه های تولک بردن برنامه های چندسیکلی • اگرگله ای را به جای یک بار دو باروادار به تولک رفتن نمایند چندین ماه بطول دوره تخم گذاری افزوده می شود زیرا گله بجای دو سیکل دارای سه سیکل تولید می شود . مقایسه بین سیکل اول و دوم تولید تخم مرغ • 1- هزینه به تخم اوردن مجدد • 2_استهلاک هزینه پرورش • 3_مقایسه تلفات • 4_مصرف دان • 5_طول مدت دوره تخم گذاری • 6_میزان تولید • 7_اندازه تخم مرغ • 8_کیفیت پوسته • 9_کیفیت محتویات داخلی تخم مرغ برنامه های تولک بردن دو سیکلی • برنامه های تولک بردن معمولی • برنامه تولک بردن کالیفرنیائی • برنامه تولک بردن کارولینای شمالی برنامه های تولک بردن معمولی نورابدانروز 8 ساعتهیچهیچ1-2 ابطیور مادر تخمگذار 4.5 کیلو برای 100 قطعه طیور مادر گوشتی 6.8 کیلو برای 100قطعه 3 هیچهیچ4 ابمثل روز سوم5 هیچهیچ6 ابمثل روز سوم7 هیچهیچ8 ابمثل روز سوم9 برنامه محدودیت غذایی برگشت داده شده و حدود 75%دان داده می شود10- 60-55 16-14 ساعت مصرف دان تمام وقت در نژادهای گوشتی و تخم گذار61 برنامه تولک بردن کالیفرنیائی(بدون جیره بندی اب) روز دان اب نور 10- 1 هیج اب 8 ساعت 28 -11مصرف غلات خردشده بطور تمام وقت 29 وبه بالامصرف دان اردی دوران تولید بطور تمام وقت16 ساعت تولک کارولینای شمالی • سومین برنامه تولک که بسیار معروف می باشد که ابتدا در دانشکاه ایالتی • کارولینای شمالی مورد بهره برداری قرار گرفت. • این برنامه دارای یک دوره پیش تولک 7 روزه است که طی ان قبل ازحدف • دان لامپها را در تمام مدت شب روشن نموده تا نور 24 ساعته تامین گردد. مسائلی که باید در برنامه تولک بردن دو سیکلی مورد توجه قرار کیرد • 1_طول اولین سیکل تولید • 2_گله باید کیفیت خوبی داشته باشد • 3_کنترل بیماری • 4_واکسیناسیون • 5_سالن • 6_تولک بردن سریع یا تند • 7_میزان کاهش وزن بدن مرغها تاثیرسن گله در زمان تولک بردن برمیزان تولید بعدی مدت تولیدسن گله در زمان تولک بردن به هفته 55 59-55 64-60 69-65 74-70 درصد تولید بر اساس مرغهای زنده موجود هنکام پیک82 82 80 80 78 30 هفته بالا72 72 70 69 67 40هفته بالا64 64 63 61 58 ارزیابی اقتصادی به تخم اوردن مجدد گله • 1_تعداد تخم مرغ تولید شده • 2_مقایسه اندازه تخم مرغ • 3_کیفیت تخم مرغ • 4_مصرف دان • 5_هزینه ها وقیمت ها • 6_ضرورت امار دقیق سایر برنامه های تولک بردن • تولک بردن بوسیله مصرف روی zn • 2_ تولک بردن بوسیله جیره حاوی سدیم • 3_ استفاده از دارو برای تولک بردن • مثال: • متالیبور-ان هپتین- پروژسترون- کلر مدینون- ید و...